tìm kiếm thông tin về nghề bạn muốn học

nghề trình độ sơ cấp

Tuyển sinh đại học trực tuyến
Tuyển Sinh Đại Học Trực Tuyến – TP.HCM

– Căn cứ Quy chế đào tạo từ xa ban hành theo Thông tư số 10/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; – Căn cứ Quyết định số 6116/QĐ-ĐHM ngày 30/12/2019 về việc ban hành quy

Tuyển sinh khối ngành sức khỏe
Tuyển Sinh Đại học VHVL Khối Ngành Kinh Tế

– Căn cứ Công văn số 6176/BGDĐT-GDĐH ngày 16/12/2016 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh trình độ đại học VLVH theo hình thức xét tuyển. Tuyển sinh đại học VHVL THÔNG TIN TUYỂN

Tuyển sinh đại học VHVL khối ngành Kinh tế
Tuyển Sinh Đại Học VHVL Khối Ngành Kỹ Thuật

– Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ Đại học. – Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ-

Tuyển sinh đại học khối ngành Sức khỏe
Tuyển Sinh Đại học Khối Ngành Sức Khỏe – TP.HCM

Khi xã hội phát triển, đời sống con người tốt hơn thì nhu cầu chăm sóc sức khỏe càng được quan tâm và chú trọng. Các ngành thuộc khối ngành Sức khỏe – đặc biệt là ngành Điều dưỡng cũng đang dần khẳng định vị

Tuyển sinh đại học VHVL khối ngành sức khỏe
Tuyển Sinh Đại học Khối Ngành Điều Dưỡng

Tại mỗi bệnh viện, hình ảnh người điều dưỡng vô cùng quen thuộc bởi họ là người gần gũi, tận tình chăm sóc, hỗ trợ và hướng dẫn chu đáo cho bệnh nhân. Khi nhu cầu về dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng ngày

Tuyển sinh liên thông sư phạm
Tuyển Sinh Liên Thông Sư Phạm năm 2021

Ngành Sư phạm luôn là ngành học thu hút nhiều bạn trẻ đăng ký học mỗi năm; số lượng giáo viên ra trường mỗi năm cũng tăng theo. Do vậy, so với quy định hiện tại, những giáo viên không đủ điều kiện bằng cấp;

thông tin cần biết

trình độ đại học

Tuyển sinh đại học trực tuyến
Tuyển Sinh Đại Học Trực Tuyến – TP.HCM

– Căn cứ Quy chế đào tạo từ xa ban hành theo Thông tư số 10/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; – Căn cứ Quyết định số 6116/QĐ-ĐHM ngày 30/12/2019 về việc ban hành quy

Tuyển sinh khối ngành sức khỏe
Tuyển Sinh Đại học VHVL Khối Ngành Kinh Tế

– Căn cứ Công văn số 6176/BGDĐT-GDĐH ngày 16/12/2016 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh trình độ đại học VLVH theo hình thức xét tuyển. Tuyển sinh đại học VHVL THÔNG TIN TUYỂN

Tuyển sinh đại học VHVL khối ngành Kinh tế
Tuyển Sinh Đại Học VHVL Khối Ngành Kỹ Thuật

– Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ Đại học. – Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ-

Tuyển sinh đại học khối ngành Sức khỏe
Tuyển Sinh Đại học Khối Ngành Sức Khỏe – TP.HCM

Khi xã hội phát triển, đời sống con người tốt hơn thì nhu cầu chăm sóc sức khỏe càng được quan tâm và chú trọng. Các ngành thuộc khối ngành Sức khỏe – đặc biệt là ngành Điều dưỡng cũng đang dần khẳng định vị

Tuyển sinh đại học VHVL khối ngành sức khỏe
Tuyển Sinh Đại học Khối Ngành Điều Dưỡng

Tại mỗi bệnh viện, hình ảnh người điều dưỡng vô cùng quen thuộc bởi họ là người gần gũi, tận tình chăm sóc, hỗ trợ và hướng dẫn chu đáo cho bệnh nhân. Khi nhu cầu về dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng ngày

Tuyển sinh liên thông sư phạm
Tuyển Sinh Liên Thông Sư Phạm năm 2021

Ngành Sư phạm luôn là ngành học thu hút nhiều bạn trẻ đăng ký học mỗi năm; số lượng giáo viên ra trường mỗi năm cũng tăng theo. Do vậy, so với quy định hiện tại, những giáo viên không đủ điều kiện bằng cấp;

thông tin cần biết

trình độ Cao đẳng

Tuyển sinh đại học trực tuyến
Tuyển Sinh Đại Học Trực Tuyến – TP.HCM

– Căn cứ Quy chế đào tạo từ xa ban hành theo Thông tư số 10/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; – Căn cứ Quyết định số 6116/QĐ-ĐHM ngày 30/12/2019 về việc ban hành quy

Tuyển sinh khối ngành sức khỏe
Tuyển Sinh Đại học VHVL Khối Ngành Kinh Tế

– Căn cứ Công văn số 6176/BGDĐT-GDĐH ngày 16/12/2016 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh trình độ đại học VLVH theo hình thức xét tuyển. Tuyển sinh đại học VHVL THÔNG TIN TUYỂN

Tuyển sinh đại học VHVL khối ngành Kinh tế
Tuyển Sinh Đại Học VHVL Khối Ngành Kỹ Thuật

– Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ Đại học. – Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ-

Tuyển sinh đại học khối ngành Sức khỏe
Tuyển Sinh Đại học Khối Ngành Sức Khỏe – TP.HCM

Khi xã hội phát triển, đời sống con người tốt hơn thì nhu cầu chăm sóc sức khỏe càng được quan tâm và chú trọng. Các ngành thuộc khối ngành Sức khỏe – đặc biệt là ngành Điều dưỡng cũng đang dần khẳng định vị

Tuyển sinh đại học VHVL khối ngành sức khỏe
Tuyển Sinh Đại học Khối Ngành Điều Dưỡng

Tại mỗi bệnh viện, hình ảnh người điều dưỡng vô cùng quen thuộc bởi họ là người gần gũi, tận tình chăm sóc, hỗ trợ và hướng dẫn chu đáo cho bệnh nhân. Khi nhu cầu về dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng ngày

Tuyển sinh liên thông sư phạm
Tuyển Sinh Liên Thông Sư Phạm năm 2021

Ngành Sư phạm luôn là ngành học thu hút nhiều bạn trẻ đăng ký học mỗi năm; số lượng giáo viên ra trường mỗi năm cũng tăng theo. Do vậy, so với quy định hiện tại, những giáo viên không đủ điều kiện bằng cấp;

thông tin cần biết

trình độ Trung cấp

Tuyển sinh đại học trực tuyến
Tuyển Sinh Đại Học Trực Tuyến – TP.HCM

– Căn cứ Quy chế đào tạo từ xa ban hành theo Thông tư số 10/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; – Căn cứ Quyết định số 6116/QĐ-ĐHM ngày 30/12/2019 về việc ban hành quy

Tuyển sinh khối ngành sức khỏe
Tuyển Sinh Đại học VHVL Khối Ngành Kinh Tế

– Căn cứ Công văn số 6176/BGDĐT-GDĐH ngày 16/12/2016 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh trình độ đại học VLVH theo hình thức xét tuyển. Tuyển sinh đại học VHVL THÔNG TIN TUYỂN

Tuyển sinh đại học VHVL khối ngành Kinh tế
Tuyển Sinh Đại Học VHVL Khối Ngành Kỹ Thuật

– Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ Đại học. – Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ-

Tuyển sinh đại học khối ngành Sức khỏe
Tuyển Sinh Đại học Khối Ngành Sức Khỏe – TP.HCM

Khi xã hội phát triển, đời sống con người tốt hơn thì nhu cầu chăm sóc sức khỏe càng được quan tâm và chú trọng. Các ngành thuộc khối ngành Sức khỏe – đặc biệt là ngành Điều dưỡng cũng đang dần khẳng định vị

Tuyển sinh đại học VHVL khối ngành sức khỏe
Tuyển Sinh Đại học Khối Ngành Điều Dưỡng

Tại mỗi bệnh viện, hình ảnh người điều dưỡng vô cùng quen thuộc bởi họ là người gần gũi, tận tình chăm sóc, hỗ trợ và hướng dẫn chu đáo cho bệnh nhân. Khi nhu cầu về dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng ngày

Tuyển sinh liên thông sư phạm
Tuyển Sinh Liên Thông Sư Phạm năm 2021

Ngành Sư phạm luôn là ngành học thu hút nhiều bạn trẻ đăng ký học mỗi năm; số lượng giáo viên ra trường mỗi năm cũng tăng theo. Do vậy, so với quy định hiện tại, những giáo viên không đủ điều kiện bằng cấp;

thông tin cần biết